Dla akcjonariuszy

geometry

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
dla osób ujawnianych w rejestrach prowadzonych przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego („PKO BP BM”)

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Rozporządzenie”) informujemy, że:

 1. Administrator danych
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302, w tym PKO BP BM, jako jednostka organizacyjna PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”).
 2. Inspektor Ochrony Danych
  W Banku powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl.
 3. Kategorie danych osobowych – informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą
  Bank przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane kontaktowe.
 4. Cel przetwarzania danych i podstawy prawne
  Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Bank w szczególności w następujących celach:
  • wypełnienia obowiązku prawnego polegającego na prowadzeniu rejestrów – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia,
  • rozpatrzenia reklamacji i skarg – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i lit. f Rozporządzenia,
  • realizacji uprawnień wynikających z przedstawicielstwa (w tym pełnomocnictwa), poręczenia – na podstawie art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia,
  • ustalenia i dochodzenia roszczeń przez Bank w związku z prowadzoną działalnością, w tym restrukturyzacji, windykacji, egzekucji wierzytelności lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Banku, przed organami ścigania, organami orzekającymi, w tym sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym, w postępowaniach administracyjnych, w tym podatkowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
  • wykrycia i ograniczenia nadużyć finansowych związanych z działalnością PKO BP BM, jak również w celu zapewnienia bezpieczeństwa przechowywania środków pieniężnych Klientów PKO BP BM oraz prowadzenia postępowań wyjaśniających – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia.
 5. Udostępnienie danych osobowych
  Pani/Pana dane mogą być udostępniane przez Bank:
  • podmiotom i organom, którym Bank jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania od Banku danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności na podstawie art. 149 lub art. 150 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
  • podmiotom, którym PKO BP BM powierzyło wykonywanie czynności maklerskich lub czynności związanych z działalnością maklerską prowadzoną przez PKO BP BM,
 6. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego
  Pani/Pana dane mogą być przekazane administracji rządowej Stanów Zjednoczonych Ameryki w związku z dokonywaniem międzynarodowych transferów pieniężnych za pośrednictwem SWIFT.
 7. Okres przechowywania danych osobowych
  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:
  • prowadzenia rejestrów, a po jego zakończeniu w związku z obowiązkiem prawnym PKO BP BM wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  • niezbędny do dochodzenia roszczeń przez Bank w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Banku, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń, określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności Kodeksie cywilnym,
  • obowiązywania udzielonego Pani/Panu pełnomocnictwa, a po jego wygaśnięciu, w związku z obowiązkiem prawnym PKO BP BM wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  • obowiązywania Pani/Pana uprawnienia do reprezentowania osoby ujawnionej w rejestrach prowadzonym przez PKO BP BM.Informacje dotyczące okresów przechowywania danych są dostępne na stronie internetowej Banku w zakładce „RODO”.
 8. Przysługujące prawa
  W związku z przetwarzaniem przez Bank Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
  • prawo dostępu do danych osobowych,
  • prawo do sprostowania danych osobowych,
  • prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania,
  • prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Bank będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 9. Źródło pochodzenia danych – informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą
  Pani/Pana dane osobowe mogą pochodzić od przedstawiciela ustawowego, mocodawcy w przypadku udzielonego pełnomocnictwa, pracodawcy, strony umowy zawartej z Bankiem oraz ze źródeł powszechnie dostępnych, w szczególności z baz i rejestrów: PESEL, Rejestru Dowodów Osobistych, Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), REGON.
 10. Wymóg podania danych
  Podanie Pani/Pana danych osobowych jest konieczne do realizacji celu określonego w pkt 4 powyżej, dla:
  • prowadzenia rejestrów przez PKO BP BM, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych będzie brak możliwości prowadzenie rejestrów przez PKO BP BM,
  • rozpatrzenia reklamacji lub skargi a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia reklamacji lub skargi,
 11. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie
  Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
Zapisz się
do newslettera
i poznawaj świat nanotechnologii na bieżąco!
Przesuń w prawo aby wysłać
Używamy plików Cookies!
Hej, ta strona korzysta z niezbędnych plików Cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania (ustawienia).
Preferencje plików cookie
Wykorzystanie plików cookie

Używam plików cookie, aby zapewnić podstawowe funkcjonalności strony i polepszyć Twoje wrażenia online. Możesz wybrać dla każdej kategorii, aby w dowolnym momencie wyrazić zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie i innych poufnych danych, zapoznaj się z pełną polityką prywatności.

Więcej informacji

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie prosimy o kontakt.